Mobilt Bredband

Jämför mobila bredband

Är 5G farligt? Så säger vetenskapen om risken

Är 5G farligt? Hur påverkas vi av strålningen från mobilnätet och våra mobiltelefoner? Vi tittar på vad vetenskapen säger om riskerna med 5G.

Mobilt bredband till dator

Den femte generationens mobilnät, 5G-nätet, rullas ut över världen. Det nya nätet har väckt en del frågor om säkerhet, strålning och teknikens utveckling. Hur farligt är 5G egentligen? Är det ens farligt? Och hur skiljer sig den nya tekniken från den i äldre mobilnät? 

Vi reder ut vad 5G är, hur den nya tekniken skiljer sig från den äldre, vilka risker strålning från radiovågor kan innebära och vad vetenskapen säger om 5G-nätet.

Vad är 5G?

Historia – 1G, 2G, 3G och 4G

Vi börjar från början – vad är egentligen 5G? Som vi nämt tidigare är 5G den femte generationens mobilnät. Föregångare till 5G är NMT-nätet, det första mobilnätet, idag även känt som 1G. Detta nät gjorde det möjligt att ringa med mobiltelefoner under 80-talet. Efter 1G följer GSM, andra generationens nät, även känt som 2G. 2G kom med viss digitalisering av mobilnätet och ny teknik som införde möjligheten att skicka sms och mms. Tredje generationens nät, 3G, innebar en fortsatt digitalisering och en möjlighet att i större utsträckning använda mobilnätet för att skicka och ta emot data. Med 3G-nätet ökade alltså dataanvändandet tillsammans med smartphonens intåg. 4G, fjärde generationens nät, revolutionerade på många sätt hur vi använder våra smartphones idag. När nätet lanserades innebar det betydligt snabbare datahastigheter och bättre prestanda.  

Idag används 2G, 3G och 4G i stort utsträckning i Sverige. Mobiloperatörerna använder alla nät för att ge sina kunder en så bra mobil upplevelse som möjligt. På landsbygden är det vanligare att man använder de äldre näten, medan det är mer moderniserat i mer bebyggda områden och städer. Om man surfar med sin mobil kan man ofta märka när man inte har tillgång till 4G-nätet och kopplas upp mot 3G-nätet istället – hastigheten sjunker avsevärt. 

5G – framtidens nät

5G är alltså en fortsatt utveckling av mobilnätet. Det är ett modernare nät som ger snabbare hastigheter, lägre latens, mindre fördröjningar och ökad kapacitet. 5G efterföljer alltså 4G på samma sätt som 4G efterföljde 3G. 

Den femte generationens nät innebär en teknisk utveckling och nya möjligheter och förutsättningar för IT och kommunikation. Hastigheten för 5G-nätet kan nå upp till 10 Gigabit/s. Denna hastighet kan jämföras med maxhastigheten för 4G-nätet som ligger på 64 Megabit/s. För privatpersoner innebär 5G-nätet snabbare och mer pålitlig surf i mobilnätet. På sikt innebär det bättre förutsättningar för digitala lösningar som självstyrande bilar, fjärrstyrda robotar och AI, artificiell intelligens. 

5G-nätet använder, precis som tidigare generationers mobilnät, radiovågor för att skicka information. Det handlar till exempel om information från din mobiltelefon till andra mobiltelefoner – till exempel om du ringer ett samtal eller skickar ett meddelande. Denna information skickas trådlöst via radiovågor. 5G-nätet använder i dagsläget en frekvens på 3,5 GHz, men under de närmaste åren planeras nätet använda högre frekvenser på upp emot 25 GHz.

Alla de stora svenska mobiloperatörerna bygger ut sina 5G-nät. För att få tillgång till 5G-nätet behöver man inte bara täckning via sin mobiloperatör i nätet utan även en enhet som har stöd för 5G. Äldre mobiltelefoner och enheter har inte stöd och kapacitet för den nya tekniken. Man behöver alltså en smartphone, eller annan enhet, som är anpassad efter 5G. De flesta nya smartphone-modeller som släpps på marknaden idag har stöd för den nya tekniken. 

Radiovågor och 5G

5G-nätet använder alltså radiovågor för att skicka information mellan enheter. Tidigare generationers nät använder samma teknik. De mobilnät som har varit i bruk sen 80-talet har alltså alla använt, och använder, radiovågor för att möjliggöra kommunikation mellan mobiltelefoner. 

Är radiovågor farligt?

Är radiovågor skadliga för vår hälsa? Hur påverkas vi av strålningen från mobilnäten?

Inom EU finns det referensvärden för radiovågor. Om radiovågorna sänds ut inom dessa referensvärden anses de inte vara skadliga för hälsan. Strålsäkerhetsmyndigheten har som uppgift i Sverige att se till att dessa värden ej överskrids. 5G-nätet, precis som tidigare generationer nät, överskrider inte dessa referensvärden. Strålsäkerhetsmyndigheten anser därför att nätet inte medför några kända hälsorisker på grund av radiovågorna. 

Strålsäkerhetsmyndigheten är en svensk myndighet som har som uppgift, och ansvar, att se till att människor och miljö i Sverige skyddas från hälsofarlig påverkan av strålning. Myndigheten gör riskbedömningar kring strålning utifrån en expertenhet inom EU. 5G-nätet är inte ett specifikt område som Strålsäkerhetsmyndigheten har specialiserat sig på, utan de tittar på hur radiovågor påverkar oss generellt. 

Radiovågor och värme

När man pratar om strålning och 5G-nätet pratar man alltså om radiovågor. Radiovågor har varit, och är, mycket omdebatterade. Mycket forskning har gjort kring vilka risker radiovågor eventuellt kan medföra för människan. Radiovågor, precis som all annan typ av strålning, utsöndrar energi – alltså värme. Den energi som kommer från olika former av strålning tar vi tillvara på på olika sätt. I en mikrovågsugn används till exempel mikrovågor för att värma upp mat. Solens strålar är ett annat exempel på strålning som vi nyttjar. 

Radiovågor som är tillräckligt kraftiga kan alltså leda värme på samma sätt som till exempel mikrovågor. Utsätts man för denna typen av radiovågor kan man alltså känna värmen och till och med få brännskador. 

De radiovågor som används för att skicka information i mobilnäten är inte i närheten av den kraft som behövs för att utsöndra värme som kan skada vår hälsa. De referensvärden Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar utifrån skyddar oss från detta. 

Radiovågor, strålning och sjukdomar

Viss typ av strålning kan innebära en ökad risk för sjukdomar – till exempel cancer. Då handlar det om kraftig strålning som man utsätts för under lång tid. Den frekvens och de radiovågor vi utsätts för via mobilnäten är icke-joniserande och låg. Strålsäkerhetsmyndighetens undersökningar visar att de inte medför någon ökad risk för cancer. 

Radiovågorna som används för mobilnäten och 5G-nätet kan jämföras med den strålning vi utsätts för från solen eller när vi röntgas. UV-strålningen från solen har till exempel en betydligt högre frekvens och är dessutom joniserande. Därför rekommenderas solskydd, med UV-skydd, när vi vistas i solen för att undvika kroppsliga skador från strålningen.   

Många forskare har intresserat sig för ämnet mobilnät och cancer. Både Socialstyrelsen och Karolinska Institutet har tittat på förekomsten av cancer sen 1970-talet, innan mobilnätet lanserades, fram till idag. Enligt båda studier har förekomsten av cancer inte ökat sen lanseringen av mobiltelefonin.

Under 20 år har strålsäkerhetsmyndigheten forskat kring radiovågor och vår hälsa. Dessa studier har inte fokuserat specifikt på 5G, utan på alla typer av radiovågor. Deras studier har inte visat på några hälsorisker utifrån den låga exponering av radiovågor vi utsätts för i vardagen. 

Strålsäkerhetsmyndigheten mäter kontinuerligt

Strålsäkerhetsmyndigheten mäter kontinuerligt all strålning som vi utsätts för i vardagen. Det är deras uppgift att se till att vi inte utsätts för någon strålning som kan vara hälsofarlig. På allmänna platser i Sverige uppmäts i regel en strålning som ligger på en tusendel av referensvärdet inom EU. Det finns alltså en god marginal till referensvärdet.

5G innebär inte mer strålning

5G-nätet använder som sagt en högre frekvens än tidigare mobilnät. Att nätet använder en högre frekvens betyder dock inte att man som användare utsätts för högre, eller mer, strålning. 5G-nätet ger alltså inte en ökad exponering av radiovågor jämfört med tidigare mobilnät.

5G och säkerhet

Det är inte bara strålningen som oroar när det kommer till 5G – även säkerhet och integritet lyfts ofta som orosmoln. 

5G ger bättre förutsättningar för ett mer uppkopplat samhälle. Ett mer uppkopplat samhälle ger i sin tur större utrymme för digitala attacker och hackning. 

Våra hem och liv digitaliseras allt snabbare. Vi har smarta högtalare, smarta lampor, smarta lås och smarta kylskåp. Det lanseras fler och fler självkörande bilar och mer och mer inom industrin digitaliseras och automatiseras. Dessa smarta hushållsapparater och automatiserade processer inom industrin gör vårt samhälle mer sårbart för digitala attacker och oss som användare mer sårbara för sviktande datasäkerhet och integritetsintrång. 

Denna utveckling gör det ännu viktigare att vara vaksam på vilken information och data man delar med sig av och hur den används. 

Sammanfattning

Innebär 5G några rikser för hälsan?

Enligt flertalet studier och återkommande mätningar finns det idag inga tecken på att 5G-nätet, och tidigare mobilnät, är skadliga för vår hälsa. De radiovågor som nätet sänder ut för att skicka och ta emot information har en så pass låg strålning att man inte kunnat se någon påverkan.

Mycket forskning har gjorts på radiovågor och cancer. Det finns ett samband mellan höga strålningsdoser och tumörsjukdomar, men strålningen vi utsätts för på grund av mobilnätet och våra mobiltelefoner når inte upp i nivåer som anses vara skadliga. Strålningen från mobilnätet är mycket låg – det gäller alla mobilnät, även 5G. 

Vill du ha hjälp med att välja 5G mobilt bredband?

Detta är 5G

  • 5G är den femte generationens mobilnät
  • 5G ger snabbare dataöverföring, mer pålitlig täckning och mindre fördröjningar
  • 5G-nätet använder samma teknik som tidigare generationers mobilnät – data skickas via radiovågor
  • 5G använder en högre frekvens än tidigare nät för att kunna skicka mer data snabbare
  • En högre frekvens innebär inte mer strålning
  • 5G gör det möjligt för trådlösa enheter att kommunicera i realtid – över hela världen

Källor och mer läsning:

  

Vanliga frågor och svar om 5G är farligt?

Är 5G farligt?

De radiovågor som 5G-nätet använder har så pass låg strålning att man inte kunnat säkerställa någon negativ påverkan på kroppen på grund av mobilnätet. Det finns ett samband mellan höga strålningsnivåer och cancer, men 5G-nätet är inte ens i närheten av dessa nivåer. Läs mer om 5G och hälsa på vår sida.

Utsätts vi för mer strålning av 5G-nätet?

Nej, 5G-nätet ger inte en ökad exponering för strålning eller radiovågor. Skillnaden mellan 5G-nätet och tidigare mobilnät är att 5G-nätet använder en högre frekvens.

Kontrolleras 5G-nätet kontinuerligt?

Ja, i Sverige finns en myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, som kontinuerligt mäter den strålning vi utsätts för i vardagen. De ser till att vi inte utsätts för hälsofarlig strålning – från mobilnät eller annat.

Är radiovågor farligt?

Ja, radiovågor kan vara farligt för hälsan – om man utsätts för stora mängder. De radiovågor som används av våra mobilnät, däribland 5G, är så pass begränsade att de inte utsätter oss för några hälsorisker. Läs mer om 5G och hälsa på vår sida.

Är 5G mer skadligt än 4G?

Nej, 5G är inte mer skadligt än 4G – och tidigare mobilnät. Enligt den brittiska kommunikationsmyndigheten Ofcom visar deras studier på att strålningen från 5G är lägre än den från 4G och 3G.